Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Конференции по старению и омоложению | Программа X научной конференции имени В.В.Фролькиса

Программа X научной конференции имени В.В.Фролькиса

Надо верить и не верить вдохновенью,

Надо знать и проверять слова,

И в одном, для всех обыденном явленьи,

Открывать неведомые острова.

Вельмишановні колеги!

Оргкомітет наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ»,

присвяченої пам'яті видатного вченого,

 академіка ВОЛОДИМИРА ВЕНІАМІНОВИЧА ФРОЛЬКІСА,

запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 26 січня 2011 року.

Під час роботи конференції буде проведено конкурс на кращу доповідь, підсумки якого будуть підведені на церемонії закриття конференції.

На церемонії закриття конференції також будуть підведені підсумки конкурсу на здобуття премії імені В. В. Фролькіса та відбудеться нагородження переможців.

Відкриття конференції  26 січня о 10:00 у великому конференц-залі
                                                       ДУ «Іститут геронтології НАМН України».

 

Реєстрація учасників з 9:00 у вестибюлі Інституту.

Тривалість доповідей - 15 хвилин.

Розмір стенду для стендової доповіді - до 0,8х1,0 м.

ПРОГРАМА

1000 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вступне слово – директор ДУ «Інститут геронтології НАМН України»,
член-кореспондент НАМН України, професор В. В. Безруков

Привітання учасників від Президії Національної Академії медичних наук України

1015-1125Документальний фільм присвячений пам’яті академіка В. В. Фролькіса

1130-1400 – I ЗАСІДАННЯ

Головуючі: В. О. Холін, С. А. Михальський, М. С. Романенко

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ, МОДЕЛИРОВАННОЙ ГЕЛИЕМ, НА РАЗВИТИЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРОЗОФИЛ
Д. А. Толстун
ГУ «Институт геронтологии  НАМН Украины», Киев

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ТКАНЕВЫХ ФАГОЦИТОВ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИЗЛУЧЕНИЙ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ GSM 900MHz
Д. Р. Петренёв
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь

ПОИСК РЕГУЛЯТОРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ГЕНАХ ГИСТОНОВЫХ ДЕАЦЕТИЛАЗ ЧЕЛОВЕКА
А. К. Коляда
ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», Киев

ПОКАЗНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН ПРО- І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ МІТОХОНДРІЙ СЕРЦЯ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ УВЕДЕННЯ  ПОПЕРЕДНИКІВ І МОДУЛЯТОРА СИНТЕЗУ УБІХІНОНУ
Г. С. Андрєєва2, О. Б. Кучменко 1,2, Д. М. Петухов 1
1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
2
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ

БАЛАНС РИБОФЛАВИНА И ЕГО КОФЕРМЕНТОВ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ И ТКАНЕЙ ОДНОПОМЁТНЫХ КРЫС
С. Н. Кобыльник, E. В. Кулибаба,  А. А. Янчукова, А. Ю. Разумнова, О. П. Кара
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ
П. П. Пашинский1, К. А. Степанченко2

1Харьковский национальный педагогический Университет им. Г.Сковороды
2Харьковская медицинская академия последипломного образования

ВІКОВІ ЗМІНИ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ
Т. М. Заморська
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ

ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕНСИТОМЕТРІЇ В ОЦІНЦІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Вас. В. Поворознюк
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА ВІК
Г. С. Дубецька
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА «СПОРТКАТ» В РЕАБИЛИТАЦИИ И ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И. А. Сопельняк
Неовен, Киев

1400-1430 – ПЕРЕРВА

Кава – брейк

Ознайомлення зі стендовими доповідями

 

1430-1700 – II ЗАСІДАННЯ

Головуючі: В. О. Холін, В. О. Іщук, Є. О. Крєслов

ВІТАМІН Д ДЕФІЦИТНІ СТАНИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н. І. Балацька, В. Я. Муц
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

ВПЛИВ ЗМІН ШЛУНКОВОГО КРОВОТОКУ НА СТАН КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ
Ю. В. Гавалко1, О. М. Гриб1, О. С. Багрій2
1 ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ
2
Київська міська клінічна лікарня № 8, Київ

ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВОГО ПЕПТИДУ АРГІНІЛ-АЛЬФА-АСПАРТИЛ-ЛІЗИЛ-ВАЛІЛ-ТИРОЗИЛ-АРГІНІНУ НА МЕХАНІЗМИ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОДВІЙНОГО БЛОКУВАННЯ ЦИКЛО- ТА ЛІПООКСИГЕНАЗ
Х. М. Насадюк
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВІК СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
В. О. Іщук, В. П. Чижова
ДУ «Інститут геронтології НАМН України»,  Київ

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗМІН КІЛЬКОСТІ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІПІДІВ В СТРУКТУРАХ СЕРЦЯ
Н. М. Мрих
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
І. Р. Мікропуло, Н. О. Маслєнікова
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В. А. Холин
ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», Киев

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Т. А. Хныкина
ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», Киев

НЕЙРОПЕПТИДИ У СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
В. Н. Бульчак
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГІНКОФАР  У ХВОРИХ СТАРШОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ПОМІРНИХ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ
І. Ф. Рожелюк
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

1630-1700 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення стендових доповідей

Нагородження лауреатів премії імені академіка В. В. Фролькіса

Підсумки конкурсу на кращу доповідь на конференції та нагородження переможців

СТЕНДОВІ  ДОПОВІДІ

КУЛЬТУРА МІКРОМАСИ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
О. В Кучук.1, О. М. Цупиков1, В. М. Кирик 1, 2
1ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ
2
ДУ "Інститут геронтології НАМН України", Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ ТРИВИМІРНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ, ЗАСЕЛЕНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИМИ СТРОМАЛЬНИМИ КЛІТИНАМИ КІСТКОВОГО МОЗКУ
О. В. Кучук 1, Р. Г. Васильєв 1, 2, О. М. Цупиков 1, В. М. Кирик 1, 2
1ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ
2
ДУ "Інститут геронтології НАМН України", Київ

УЧАСТИЕ СИМПАТО - АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОПИНЕАЛИЗМЕ
Н. А. Заднепровская1, Т. В. Горбач 2
1ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», Харьков,  2ГУ «Харьковский национальный медицинский университет»

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
А. Науменко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев

НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА  ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Т. М. Мельник

Донецкий национальный медицинский университет

РІВЕНЬ МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ  З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ У СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ
В. В. Школьник, А. О. Андрєєва
Харківський національний медичний університет

УНИКНЕННЯ БОЛЬОВОГО ПОДРАЗНЕННЯ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО ОБМЕЖЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ РАЦІОНУ
О. М. Краснікова, О. Г. Шахова
НДІ біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна,  Харків

ВОЗРАСТНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС К РАННИМ ЭФФЕКТАМ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ ПУТЕМ ИНГИБИРОВАНИЯ КИСЛОЙ СФИНГОМИЕЛИНАЗЫ
В. В. Гарькавенко
НИИ биологии ХНУ имени В.Н. Каразина, Харьков

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Е. В. Лекомцева
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», Харьков


Программу конференции в MS-Word формате можно скачать по  адресу
http://antiaging.org.ua/library/fc10programm.doc

Программу конференции в PDF-формате можно скачать по  адресу
http://antiaging.org.ua/library/fc10programm.pdf

Сборник тезисов конференции (официальные материалы) доступен по адресу
http://antiaging.org.ua/library/fc10abstracts.pdf

 

Последнее обновление 06.02.11 13:00  

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 11 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Конференции по старению и омоложению | Программа X научной конференции имени В.В.Фролькиса